Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Σεμινάριο Διαιτησίας FIDE στην Πάτρα

Το χρονικό διάστημα  30 Νοέµβρη έως 2 ∆εκέµβρη 2012 θα διεξαχθεί στη Πάτρα Σεµινάριο ∆ιαιτησίας FIDE για την απόκτηση νορµών για το τίτλο FIDE Arbiter, αλλά και την ενηµέρωση των ∆ιαιτητών για τις αλλαγές στους κανονισµούς, που εγκρίθηκαν στο τελευταίο συνέδριο της FIDE.